Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast Mien Toentje.

Versie 1.0 – maart 2021

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Mien Toentje te Leuth en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast

De persoon die bij Bed & Breakfast Mien Toentje heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon - of verblijfplaats te hebben.

Beheerder

De persoon die als eigenaar van Bed & Breakfast Mien Toentje of namens de eigenaar van Bed & Breakfast Mien Toentje de Bed & Breakfast beheert.

Derden

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen

Via onze website www.bedandbreakfastooijpolder.nl,  door een e-mail te sturen naar: info@mientoentje.nl  of door te bellen met telefoonnummer: 06-10189426.

Annulering

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens

Bed & Breakfast Mien Toentje

Dunja Zimmerman & Elisa Elling
Steenheuvelsestraat 24
6578 AC Leuth
06-10189426
KvK: 80445217
Website: www.bedandbreakfastooijpolder.nl
E-mail : info@mientoentje.nl

1.Bed & Breakfast Mien Toentje

1.1

Bed & Breakfast Mien Toentje is beschreven op de website: www.bedandbreakfastooijpolder.nl

Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast Mien Toentje ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

De blokhut is geschikt voor vier personen.

1.3

Op de dag van aankomst is de B&B vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar. Wij kunnen er voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt.

In verband met het schoonmaken van de blokhut dient u deze op de dag van vertrek uiterlijk 12.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4

Het ontbijt wordt voor u klaargezet in de koelkast van de B&B.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.5

Bed & Breakfast Mien Toentje beschikt over een eigen badkamer met ligbad/douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is  inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikt de blokhut over een eigen terras.

1.6

Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.

1.7

Voertuigen kunnen geparkeerd worden in de Korenbloemstraat.

1.8

Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de B&B, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.

1.9

Roken in Bed & Breakfast Mien Toentje is niet toegestaan.

Prijzen

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website : www.bedandbreakfastooijolder.nl

Prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, BTW, toeristenbelasting en de eindschoonmaak.

2.2        

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Bed & Breakfast Mien Toentje zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4

Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Bed & Breakfast Mien Toentje is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt per contactformulier op de website, via email of via telefoonnummer 06-10189426.

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de Bed & Breakfast nog voor u beschikbaar is.

De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Bed & Breakfast Mien Toentje.

3.3

Minimaal zeven dagen voor uw verblijf  dient u de aanbetaling , zijnde vijftig procent (50%) van het totaalbedrag, over te maken naar bankrekeningnummer:  NL66 RABO 0129 0446 60 tnv D.H.A. Zimmerman.

Het resterende bedrag kunt u bij aankomst contant, via een overboeking of via een tikkie betalen.

Bij reserveringen op korte termijn dient het gehele bedrag bij aankomst betaald te worden.

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen. U ontvangt hierover van B&B Mien Toentje een bevestiging van annulering.

Annuleringsvoorwaarden.

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast Mien Toentje is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

  • Bij annulering meer dan 7 dagen van te voren is annuleren gratis.
  • Bij annulering van minder dan 7 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. Bij niet-annuleren en niet-verschijnen wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

4.2

Bed & Breakfast Mien Toentje kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

4.3

De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

Een schadegeval (beschadeging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

4.4

Als gast ontvangt u een sleutel van de blokhut en de poort. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.

Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

4.5  

Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

Klachten

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via email of telefonisch contact. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

Aansprakelijkheid

6.1   

Bed & Breakfast Mien Toentje  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast Mien Toentje tegen aanspraken dienaangaande.

Bed and Breakfast Mien Toentje  is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Mien Toentje.

6.2    

De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

6.3

Onverminderd het in 6.1 en 6.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

6.4   

Door Bed & Breakfast Mien Toentje wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in Bed and Breakfast Mien Toentje

6.5

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende blokhut.

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de blokhut dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed & Breakfast zoals: de keuken, de woonkamer, de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed & Breakfast Mien Toentje.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

Veiligheid

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed & Breakfast is het verboden om binnen te roken of open vuur te gebruiken. Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom de Bed and Breakfast.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

Het gebruik van de aanwezige vuurschaal is op eigen risico en altijd in overleg met de beheerder.

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Het gebruik van alle aanwezige speeltoestellen is op eigen risico. Dit betreft met name de trampoline, speelhuisje met schommels, kinderfietsjes en skelter.

Slotbepaling

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Elisa Elling en Dunja Zimmerman